Български строителен и търговски консорциум

 

БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛЕН И ТЪРГОВСКИ КОНСОРЦИУМ


Българският строителен и търговски консорциум е създаден през 2000 г., за да реализира взаимноизгодни проекти в различни сфери на международните икономически връзки с дружества и концерни от различни части на света. 
Консорциумът е осъществил десетки разработки в страната и чужбина в областта на проектирането, строителството и цялостното обзавеждане и оборудване на промишлени, търговски, обществени и жилищни сгради. 
В областта на външнотърговската дейност дружествата от консорциума заедно с други стопански организации са реализирали износ от България на промишлени стоки и материали, внос на суровини, материали и стоки, както и техния реекспорт. 
Българският строителен и търговски консорциум има кадрови и ресурсен потенциал за реализиране на съвместни международни проекти, смесени дружества и други. 
Професионализмът на управленските, аналитичните и изпълнителските кадри, работещи в дружествата – членове на консорциума, са гаранция за високо качество и коректност в съвместната работата. 
За тях са характерни точността и бързината на работа, атрактивните цени на предлаганите стоки и услуги, формирани на базата на стойността на труда в България и възможностите за доставки на материали и оборудване директно от различни производители. 
Стопанските организации в Българския строителен и търговски консорциум осъществяват дейност в следните основни направления: 
• проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строителни проекти – жилищни, административни, промишлени и инфраструктурни; 
• производство и търговия с хранителни стоки: млечни и месни продукти, зеленчукови и овощни консерви, вина и високоалкохолни напитки; 
• производство и търговия с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба; 
• проектиране и изработка на инсталации и оборудване от неръждаема стомана за предприятия от хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишле-ност;
• производство и търговия с мебели и обзавеждане за дома и офиса;
• производство и търговия с етерични масла, включително розово, с козметични продукти;
• производство и търговия със суровини, материали и стоки, включително конфекция, трикотаж, обувки, битова химия, медицинско оборудване, фармацевтични и медицински консумативи, биопродукти;
• туроператорски, хотелиерски и ресторантьорски услуги, включително медицински туризъм и възстановяване в български СПА центрове; 
• посредничество при наемане на висококвалифициран медицински персонал за здравни заведения в чужбина, в т.ч. спортни лекари, рехабилитатори, кинезетерапевти;
• рекламна и печатна дейност;
• консултации на чужденци в сферата на получаването в България на бакалавърски, магистърски и докторски степени, насочване към курсове за следдипломна квалификация в различни области;
• подпомагане реализирането на инвестиционни проекти в индустрията, селското стопанство и други отрасли на икономиката в страната и чужбина; 
• консултации в сферата на българското право и сигурността на икономическите субекти.

Стопанските организации, членове на Консорциума, имат проекти, които могат да предложат на вниманието на чуждестранни инвеститори за съвместно осъществяване. 

България предоставя прекрасни условия за чуждестранни инвестиции:

Стабилна политическа среда:
• Членство в СТО от 1996
• Членуване в НАТО от 2004

 • Вход в ЕС от 2007

  Макроикономическа и финансова стабилност:
  • реален ръст на БВП – 0,9% /2013/;
  • инфлация, годишно изменение – 0,4% /2013/;
  • ниво на безработица – 11,8% /2013/;
  • без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR;
  • бюджетен излишък – 1,5% /2013/;
  • брутен държавен дълг - 18,9% /2013/;
  • инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции.
 • Moodys: Baa2 стабилен
 • S&Р: BBB стабилен
 • Fitch:BBB стабилен
 • Финансиране от ЕС – над 8 млрд. евро от фондове на ЕС през следващите години – EU

  Най-благоприятни данъци в ЕС: 
  • 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица;
  • 10% данък върху личните доходи;
  • 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над € 5 млн., които създават най-малко 50 работни места;
  • 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения;
  • възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност;
  • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС).

  Стратегическа географска позиция като мост между Европа и Азия

  Пазар на труда:
  • високо квалифицирана, многоезична работна сила;
  • най-конкурентни нива на работна заплата в Европа;
  • 45 000 български студенти в Европа.

  Най-ниски оперативни разходи в Европа

  Свободно движение на капитали

  Възможност за изплащане до 1 година на минималната работна заплата и на социалните и здравните осигуровки за назначение на работа на млади хора и на хора в неравностойно положение чрез Агенцията по заетостта

  Правителствена финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни проекти 

  Отличен климат, природа, храна и гостоприемство

  Стимули според закона за насърчаване на инвестициите:
  1. Информационно обслужване и съкратени административни срокове.
  2. Индивидуално административно обслужване.
  3. Възможност за придобиване без търг на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти – частна държавна или частна общинска собственост.
  4. Финансова подкрепа за професионално обучение на лица за нуждите на инвестиционния проект.
  5. Финансова подкрепа за изграждане на елементи на прилежащата инфраструктура до границите на инвестиционния проект.
  6. Подкрепа на приоритетни инвестиционни проекти при изпълнени едно или повече от следните изисквания: 
  • размерът на инвестицията да бъде най-малко три пъти по-голям от минималния за сертифициране на клас А;
  • да създават заетост в необлагородени райони или във високотехнологични дейности;
  • да предвиждат изграждане на индустриални зони или технологични паркове.

  България е привлекателен център за инвестиции, защото това е най- евтиното място за вложения в рамките на Европейския съюз. Разходите за правене на бизнес в страната са около 46 на сто от средното ниво в ЕС. Факторите, които я правят атрактивна за инвестиции в условия на световна икономическа и финансова криза са ниските заплати и данъци. По социално-осигурителна тежест България е на четвърто място в ЕС. В процес на нотификация от ЕС е предложението на България за нулев данък печалба за пет години при инвестиции над пет милиона евро за всички сектори на икономиката. 
  Допълнителни стабилизиращи условия, които превръщат България в привлекателно място за инвестиции, са валутния борд и фиксирания курс на лева спрямо еврото. Сред позитивните фактори за привличане на чуждестранни инвестиции са макроикономическата стабилност и строгата финансова дисциплина. Допълнителна опция са и средствата от еврофондовете.

  При заявен инвеститорски интерес и определени рамки на запитването предлагаме следните услуги: проучване, офериране дю дилижънс в икономически и технически план в сътрудничество с най-изтъкнати специалисти в съответната област, реална икономическа история на обекта, експертна оценка за бъдещото развитие с детайлен бизнес план.
  Предлагаме възможност за пълно или частично управление на новопридобития актив или независим контрол.
  Имаме готовност да работим и дискутираме идеи и проекти съвместно с чужди инвеститори. Отворени сме и за всякакви други предложения и възможности.

WWW.BCCC-BG.EU