За нас

 

ЕВРОПЕЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

„Ако изследваме не дефинициите, които повечето хора, включително авторите на речници дават на понятието „демокрация”, а начините, по които те го използват, говорейки за нашето съвремие, ще установим, че всъщност „демокрацията” няма нищо общо със самоуправлението.”

Джеймз Бърнхъм

 

Човечеството днес за пореден път е изправено пред въпроса какъв е светът, в който живеем? Възможен ли е по-добър и по-справедлив световен ред? Дали бъдещето няма да бъде белязано от нови войни, национални вражди и етнически конфликти? Дали свръхбогатият световен елит ще продължи да направлява хода на световните политически и икономически процеси?

Всяка епохална промяна е свързана и с епохална криза на традиционните политически системи и модели на управление. Кризата, в която се намира традиционната демокрация доведе до превръщането на обикновения гражданин в „зрител”, който не участва във вземането на важни за обществото решения. Партиите станаха символ на корупция, лично облагодетелстване, девалвация на общочовешките ценности, липса на патриотизъм.

Новата ситуация налага преосмисляне на теорията за демокрацията. Ако демокрацията е „управление чрез дискусия”, то чрез споровете ще достигнем до истинската й същност. Днес се нуждаем от правилно осмисляне на това каква трябва да бъде, каква може да бъде и каква не трябва да бъде демокрацията. Истинската демокрация не може да е привилегия на шепа привилегировани, наричащи себе си „елит”. Тя трябва да приобщава гражданите и да подтиква към активно участие във вземането на най-важните решения за развитието на обществото. Защото демокрация съществува, когато връзката между управляваните и управляващите е подчинена на основното изискване държавата да служи на гражданите, а не гражданите на държавата, управлението да съществува за народа, а не обратното.

На 6 юни 2002 г. в гр. София 190 души – членове, приятели и съмишленици на Либерално-демократическата партия, водени от тези идеи, създават сдружение „Европейско движение за пряка демокрация” (ЕДПД).

На учредителното събрание е гласувано Централно ръководство (Координационен съвет). За председател на движението е избран г-н Веселин Кошев.

Създадени са младежка и женска организация, определени са представители на движението за чужбина.

Официални гости на форума са високопоставени дипломати от чуждестранни дипломатически мисии, политици и видни общественици.

Европейското движение за пряка демокрация е регистрирано с решение № 1 от 8 юли 2003 г. по ф.д. № 7193/2003 г. на Софийския градски съд.

Движението има свои представителства във Великобритания, Германия, Испания, Либия, Русия, Сирия, Франция, Швейцария и Швеция.

От началото на своето учредяване ЕДПД развива изключително активна вътрешна и външна международна дейност.

Осъществени са посещения в Азербайджан, Австрия, Алжир, Белорусия, Великобритания, Виетнам, Гърция, Египет, Иран, Испания, Либия, Казахстан, Кения, Китай, Куба, Македония, Мозамбик, Молдова, Палестина, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Сърбия, Уганда, Украйна, Унгария, Танзания, Туркменистан, Турция, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония и други страни.

Движението е организирало или участвало в дванадесет международни семинара в България, Иран, Либия, Словакия и други държави в периода 2003 – 2011 г.

ЕДПД е автор на инициативата „Дипломация без вратовръзки“, като в периода 2003 – 2011 г. са организирани 114 посещения на посланици и дипломати, акредитирани в България, във всички региони на страната. Проведени са срещи с официални представители на общински и областни власти, структури на движението, посетени са културни и исторически забележителности.

В центъра на международните прояви са въпроси, свързани с прилагането на пряката демокрация като алтернатива на господстващите политически и идеологически системи, бъдещето на партиите, международните промени и предизвикателствата на новия световен ред.

През по-горе посочения период са проведени и седем национални форума на ЕДПД. Дискутирана е ролята на гражданското общество в политическия и икономическия живот на България, както и други актуални проблеми.

Бъдещето принадлежи на онзи, които се обърне с доброта в сърцето към народите на земята. Това е пътят за съграждането на един по-справедлив и хуманен свят.

 

  Съдебна регистрация ЕДПД     Съдебна регистрация

 

 

 

У С Т А В

 на

 EВРОПЕЙСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Раздел I. НАИМЕНОВАНИЕ. СТАТУТ. СЕДАЛИЩЕ.

Чл.1. Наименованието на сдружението е: EВРОПЕЙСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, наричано по-нататък “сдружението”.

Статут

Чл.2. Сдружението е юридическо лице с  нестопанска цел, необвързано партийно.

Седалище

Чл.3. Седалището на сдружението е: гр. София, п.к.1113, община “Изгрев”, ул. “Фредерик Жолио-Кюри” №48, ет.1

Раздел II. ЦЕЛ на СДРУЖЕНИЕТО

            Чл.4. Целта на ЕВРОПЕЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ  е да се обърне с лице към проблемите на съвременния свят и да предизвика интелектуални политически и икономически дискусии относно развитието на политическите процеси. ЕВРОПЕЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ  предлага една нова визия за политическа солидарност, основана на принципите на пряката демокрация.

Европейското движение за пряка демокрация не е политическа формация. Неговите амбиции не са свързани с участие в политически избори.

Движението ще изпраща духовни послания към хората от различни континенти, ще води диалог и ще работи за разбирателството между всички народи, за техния обществен, икономически и социален просперитет.

Една от насоките в дейността на Движението ще бъде провеждането на дискусии върху идеите за народовластието и тяхното интерпретиране в Европа, съобразено с националната специфика  на отделните страни.

Европейското движение за пряка демокрация ще работи за решаването на конфликтите в съвременния свят с мирни средства, за отхвърлянето на всички видове агресия и намеса във вътрешните работи на суверенни държави, за елиминиране на разликата между гладуващите и презадоволените общества, срещу расизма и ксенофобията, тероризма и всякакъв вид екстремизъм.

То ще работи по нов проект за осъществяване  на националните външнополитически интереси на България - чрез пълноправна интеграция в Европейския съюз, наред с развитието на взаимоизгодна основа на връзките с арабските и африкански страни: Иран, Индия, Китай, Виетнам, КНДР, традиционните партньори от Русия, Украйна и Беларус, Латинска Америка и всички страни, които се отнасят с уважение към България и желаят добруване както на своите поданици, така и на българите.

България днес има историческия шанс да се превърне не в поле на сблъсък на различните цивилизации, а в мост между Запада и Изтока с техните икономически възможности и културни традиции.

Раздел III. ВИД НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Сдружението ще осъществява дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА (на физически лица и частни юридически лица).

Раздел IV. ЗАДАЧИ

Чл.6. За осъществяване на посочената цел, сдружението организира и подпомага извършването на следните дейности:

 1. Създава информационна и документална база за организации с подобна дейност у нас и зад граница.
 2. Извършва научноизследователска и издателска дейност, като прави проучвания в архивите и библиотеките в страната и чужбина.
 3. Организира изложби (тематични и юбилейни), отпечатва каталози и други материали.
 4. Изгражда връзки със сходни чуждестранни организации и организира съвместни семинари, конференции и симпозиуми.
 5. Организира обмен на българска и чужда литература в сферата на съвременните теории и проучвания върху демокрациите и техните разновидности и съдейства за превод и издаване на чужди научни материали по посочената проблематика.
 6. Подпомага обучението на български стипендианти в чуждестранни висши училища и научни институти, както и чуждестранни такива у нас в областта на политическите науки, държавната администрация, вътрешната и външната политика.
 7. Популяризира в и извън страната своята дейност, чрез съществуващите информационни средства, собствени издания, текущи бюлетини, сборници и специализирана литература.
 8. Организира и финансира и други дейности, свързани с реализацията на целта по ал.4.

 Раздел V. СТРУКТУРА на СДРУЖЕНИЕТО.

ОРГАНИ на  УПРАВЛЕНИЕ и КОНТРОЛ

Чл.7. (1)Органи на управление на сдружението са:

                     1/ Координационен  съвет;

                     2/ Председател /Главен координатор/ на КС;

                     3/ Контролен съвет.

        (2) Органите на сдружението могат да вземат решения за промяна на състава си с мнозинство от 2/3.

 КООРДИНАЦИОНЕН  СЪВЕТ

Състав  и структура на Координационния  съвет /КС/

Чл.8.(1) Координационният съвет се състои от:

 1. УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО на КС    и       II. ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ на КС.

        (2)  УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО на КС - се състои най-малко от (3) три лица - учредители или избрани съгласно този устав раздел V - чл.9.

        т.1/ Членовете на Управителното тяло на КС се избират за срок от 5 (пет) години.

        т.2/ Управителното тяло на КС избира Председател /Главен координатор/ за мандат от 5 (пет) години.

        (3)  ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ на КС - се предлагат и избират от членовете на Управителното тяло и от Учредителите.

        т.1/ Почетните членове на КС могат да бъдат в неограничен брой. Те се избират пожизнено и са такива до прекратяване на сдружението като юридическо лице.

        т.2/ Почетните членове на КС не представляват или управляват сдружението. Не участват в гласуванията на решенията. Те могат да бъдат поканени по решение на Управителното тяло при обсъждане на важни решения, и в този случай имат право на съвещателен глас.

        т.3/ Поканите до Почетните членове се отправят писмено на адресите посочени от тях.

        т.4/ Почетните членове на КС се вписват в Книгата за почетни членове на сдружението. На всеки от тях се издава официален сертификат, подписан от Председателя /Главния координатор/  на КС и подпечатан с печата на сдружението. 

Правомощия на Управителното тяло на Координационния съвет

Чл.9. Управителното тяло на Координационния  съвет:

 1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 2. Избира и освобождава Председателя /Главния координатор/ на КС с мнозинство от 2/3.
 3. Приема и изменя устава, включително и седалището.
 4. Взема решение за прекратяване на сдружението и определя ликвидатора, ако е друго лице извън КС.
 5. Избира членовете на Контролния съвет.
 6. Одобрява годишния доклад на Контролния съвет.
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението като сдружение с нестопанска цел, включително и тази в частна или обща полза.
 8. Утвърждава структурата на централната администрация на сдружението.
 9. Образува постоянни и временни помощни органи.
 10. Одобрява внесените от председателя /Главния координатор/ на сдружението годишен план за работата и годишен доклад за цялостната дейност на сдружението.
 11. Приема и утвърждава бюджета на сдружението.
 12. Гласува обръщения до държавни и недържавни органи и организации в страната и чужбина.
 13. Взема решения за образуване на търговски дружества, за участие в сдружения, доколкото допълнителната стопанска дейност е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението.
 14. Взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението, при спазване изискванията на ЗЮЛНС.
 15. Приема дарения и завещания или отказва такива, направени с неприемливи условия или в противоречие с целите, които си поставя сдружението, като се отбелязва в протокола на заседанието за това.
 16. Взема решения за учредяването на стипендии, награди и конкурси.
 17. Взема решения, които по закон или съгласно устава не спадат към правата на друг орган.
 18. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
 19. Избира с мнозинство от 2/3 почетните членове на КС.

ЗАСЕДАНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ  СЪВЕТ

Заседания на Управителното тяло

Чл.10.(1) Заседанията на Управителното тяло на КС се свикват и ръководят от председателя /Главния координатор/. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от КС негов член.

        (2)  Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание.

        (3)Управителното тяло на КС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от 1/2 от неговите членове.

        (4) Присъстващо е и лице, което има двустранно телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на КС се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

        (5) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.9 т.4, т.7, т.14 и т.15 от този устав с мнозинство от всички членове на КС. Решенията по изменение и допълнение на устава и избор на председател се приемат с мнозинство от 2/3 от всички членове, а също така и за избор на Почетни членове на КС.

        (6) Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.

        (7)  Почетните членове на КС могат да бъдат поканени и да присъстват с право на съвещателен глас по реда на чл.8, ал.(3) т.1 - 3 на устава.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ /ГЛАВЕН КООРДИНАТОР/ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ

Чл.11.(1) Председателят /Главният координатор/  ръководи Координационния съвет.

        (2) Председателят /Главният координатор/ :

 1. Представлява и управлява сдружението в съответствие с устава и решенията на КС;
 2. Свиква редовните и извънредни заседания на КС и ги председателствува.
 3. Осигурява изпълнението на решенията на КС.
 4. Изготвя проект на годишен план за работа на сдружението и го представя за одобряване от КС.
 5. Изготвя и внася за разглеждане и приемане в КС на приходно-разходна план-сметка в рамките на бюджета на сдружението.
 6. Разработва и предлага за одобряване от КС структурата на централната администрация на сдружението.
 7. Изготвя и внася в КС годишен доклад за цялостната дейност на сдружението.

        8.Организира работата по набирането и разходването на средствата, по картотекирането на даренията и по тяхното съхранение и използване.

 1. Утвърждава щатното разписание на служителите от централната администрация на сдружението.
 2. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на сдружението.
 3. Сключва договори с външни лица и организации за извършване на необходимите на сдружението услуги и дейности.
 4. Командирова членовете на управителните органи на сдружението в страната и чужбина.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.12. (1) Контролният съвет се състои от най-малко 3 (трима) членове, избрани за срок от три години.

        (2) Контролният съвет избира между членовете си председател.

        (3) Председателят ръководи Контролния съвет.

        (4) Заседанията на Контролния съвет  се свикват по искане на всеки един от членовете му, провеждат се, ако присъстват не по-малко от 1/2 от тях и взема решения с обикновено мнозинство.

        (5) Контролният съвет:

 1. Контролира изпълнението на устава и решенията на Координационния съвет и председателя /Главния координатор/.
 2. Проверява финансовата и административно-деловодната дейност и документацията на сдружението.
 3. Дава заключение по годишния отчет и баланс на сдружението.
 4. Изготвя и внася в КС годишен доклад за дейността си.

Раздел VI. ИМУЩЕСТВО

Чл.13. Имуществото на сдружението се състои освен от учредителните вноски и от:

 1. Дарения извършени приживе на дарителите.
 2. Завещания.
 3. Позволени от закона приходи.

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ. ЗАЛИЧАВАНЕ.

Чл.14. Сдружението се прекратява:

        1/ по решение на КС;

        2/ с решение на Окр. съд по седалището, съгласно чл.13 ал(1) от ЗЮЛНЦ.

Чл.15.(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, като се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

        (2) Ликвидацията се извършва от КС или от лице определено от него.

Чл.16. Имущество след ликвидацията:

        (1)  Решение за разпределянето на останалото имущество се взема най-късно до решението за прекратяване от КС, а ако такова не е било взето - от ликвидатора.

        (2) Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на назначения ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.

Чл.17. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от окръжния съд по седалището.

Раздел VIII. ЕМБЛЕМА

Чл.18. Сдружението има запазен знак /емблема/.

Раздел IХ. ПЕЧАТ

Чл.19. Печатът на сдружението е кръгъл, в центъра на който е неговата емблема, като около нея е изписано на кирилица “ЕВРОПЕЙСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”.

Раздел Х. СРОК

Чл.20. Сдружението е учредено за неопределен срок.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ         РАЗПОРЕДБИ

  

По всички неуредени в устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.